Річний звіт директора

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА НВК № 138 ІВАШИНОЇ О.М.

перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю

та членами піклувальної ради

2017 р.

 

І. Про результати перевірки виконання навчальних програм

 

Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу № 138 з 22.05.2017 по 31.05.2017 року було перевірено виконання навчальних планів і програм учителями закладу.

Навчальні плани закладу відповідають вимогам Статуту НВК № 138. Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в гімназіях і загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання. Згідно з планом внутрішньо-шкільного контролю в травні 2017 року перевірено стан виконання навчальних програм і мінімуму письмових, практичних і лабораторних робіт. Із  цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів.

Перевіркою встановлено, що програма за рік виконана в усіх класах початкової школи. У 1-4 класах були призупинені заняття у зв’язку з негодою 20-21.04.2017 року, але програмовий матеріал було виконано в повному обсязі за рахунок ущільнення та об’єднання тем. Заплановані контрольні роботи виконанні.

Також виконана програма за рік в 5-11 класах. У цих класах були призупинені заняття у зв’язку з негодою 20-21.04.2017 року, але програмовий матеріал було виконано в повному обсязі за рахунок ущільнення та об’єднання тем. Заплановані контрольні роботи виконані.

Усі вчителі-предметники систематично працюють над удосконаленням форм і методів навчання, використовують інтерактивні, проектні технології, які спрямовані на підвищення та активізацію розумової діяльності учнів, якості їх знань.

Перевіркою було встановлено, що вчителі проводять уроки з належною відповідальністю, відповідно до програм та календарного планування. записи у класних журналах співпадають зі змістом календарних планів, систематично проводиться тематичний облік знань, виставляються підсумкові оцінки.

 

ІІ. Про підсумки методичної роботи над науково-методичною проблемою області «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  (IІ етап)

 

Для реалізації вищеназваної обласної науково-методичної проблеми педагогічний колектив навчально-виховного комплексу протягом 2016-2017 навчального року працював за шкільною темою: «Формування активної життєвої позиції особистості як важливої умови громадянської зрілості»          (ІІ етап).

         Стратегічним напрямом методичної роботи було:

-                Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування соціальної компетентності учнів та підготовки його до життя в постійно змінних швидкоплинних умовах сьогодення.

Підсумок роботи на ІІ етапі методичної проблеми підвели на науково-практичній конференції та на педагогічній раді.

Таким чином, на ІІ етапі обласної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» навчально-виховним комплексом № 138 доцільно проведено системний аналіз як досягнень у діяльності, так і основних проблем, актуальних для  закладу з урахуванням перспектив розвитку освітньої системи в Україні, потреб і напрямків пошуку шляхів створення школи майбутнього, можливостей самореалізації кожного учня як особистості, високоморальної людини, активного громадянина.

 

ІІІ. Про підсумки науково-дослідницької діяльності

 

Згідно з річним планом роботи НВК № 138, з метою надання учням можливості розвитку власного інтелекту в самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів, усвідомлення власної приналежності до науки, знайомства з методами наукової і творчої роботи, розвитку пізнавального інтересу, системності та критичності мислення, підвищення престижу знань і загальної культури в учнівському колективі науково-дослідницька діяльність в НВК № 138 протягом 2016-2017 н.р. здійснювалась за такими напрямками:

1.     Факультативний курс „Науково-дослідницька діяльність”.

 

2.     Діяльність наукового товариства гімназистів „Верітас”.

 

3.     Участь у роботі МАН України.

 

ІV. Про стан виховної роботи

 

В навчально-виховному комплексі № 138 склалася система позаурочної виховної роботи, основною метою якої є гармонічний розвиток особистості учня з урахуванням його віку, інтелекту та зацікавлень, а також виявлення і розкриття природних здібностей кожного учня.

Виховна робота проводилася згідно Плану виховної роботи  навчально-виховного комплексу. 

        Особлива увага приділялась превентивному та морально-правовому вихованню, спрямованому на попередження злочинів, правопорушень і бездоглядності дітей. Посилена увага надавалась виявленню негативних змін у поведінці, вивченню причин, що сприяють скоєнню злочинів і правопорушень, поліпшенню роботи з підлітками девіантної поведінки.

Значна робота проводиться з національно-патріотичного виховання з метою виховання учнів в руслі державного патріотизму, на прикладах подвигів старшого покоління в роки Другої світової війни, сучасників патріотів АТО, вихованню патріотичних почуттів.

Налагоджено співпрацю з представниками Волонтерського Жіночого Батальйону Дніпропетровська, зараз має назву Волонтери Лівобережжя через яких у ІІ півріччі.  Періодично отримуємо фотографії, речі для Кімнати Бойової Слави, отримали підписаний прапор від бійців. 

В навчально-виховному комплексі № 138 постійно працює Комітет молоді, за ініціативи якого проводяться різні заходи, зокрема такі благодійні акції як відвідування дитячого будинку № 6, допомога хворим, «трудові десанти», проведення екскурсій у Кабінеті Бойової Слави, організація концертів на 8 Березня та День «відкритих дверей» для майбутніх першокласників, проводяться рейди чистоти по класах.

        З метою створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, творчому та художньо-естетичному розвитку в навчально-виховному комплексі № 138 ведеться робота по   залученню до роботи в гуртках максимальної кількості дітей особливо тих, які потребують додаткової педагогічної уваги.

      В навчально-виховному комплексі працює  25 гуртків та спортивних секцій. Їх відвідують 407 вихованців. Роботу з дітьми та підлітками проводять досвідчені педагоги-тренери та вчителі, які створюють комфортні умови для інтелектуального і фізичного розвитку школярів.

Проводиться також робота по залученню дітей в позаурочний час до занять організованим дозвіллям.     

         Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій. Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави.

        Діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти та діти, що залишились без батьківського піклування отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою (7 учнів) забезпечені шкільною та спортивною  формою.

Велика увага  приділялась професійній орієнтації та допрофільній підготовці. Учні   протягом семестру брали участь у трудових десантах з впорядкування та покращення прилеглої та закріпленої території. Профорієнтаційна робота ґрунтувалася на тісному зв’язку з вищими навчальними та середніми закладами.

         Аналіз підсумків 2016/2017 навчального року в НВК № 138 показав, що педагогічний колектив в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року, в справі навчання та виховання дітей. Достатньо високий рівень навчання дітей підтвердився результатами внутрішньошкільної, міської, обласної предметних олімпіад та контрольними роботами.

         Усі вчителі-предметники систематично працюють над удосконаленням форм і методів навчання, використовують інтерактивні, проектні технології, які спрямовані на підвищення та активізацію розумової діяльності учнів, якості їх знань