Правила прийому

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання учнів

 до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДА І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

 

     1.1. Правила конкурсного приймання учнів до комунального закладу освіти «Навчально-виховного комплексу № 138 «загальноосвітній навчальний заклад  І ступеня – гімназія» Дніпроської міської ради, далі по тексту НВК, розроблені відповідно до Закону України «Про освіту», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, на підставі Статуту навчально-виховного комплексу № 138.

     1.2. Приймання учнів до 1-х і всіх наступних класів І ступеню навчально-виховного комплексу № 138, що залежно від потреб населення та місцевих умов можуть входити до складу навчального закладу, здійснюється без конкурсу.

Приймання учнів до 5-11 класів навчально-виховного комплексу № 138 здійснюється на конкурсній основі.

     1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання і класу навчання та з відмітками не нижче 7 балів.     1.4. Конкурсні  випробування  здійснюються   на   безоплатній основі.                    

2. Організація конкурсу     

2.1. Правила  конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК, що здійснює приймання. Зміст  оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.    

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні  НВК вивішується перелік питань з навчальних предметів, за  якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із  зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.    

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень відповідно до наказу директора). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (в серпні до 25 числа).     

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,  що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.    

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у НВК  створюються конкурсні комісії (у гімназії – приймальна, у школі І ступеня – педагогічна), склад яких затверджується наказом директора НВК № 138 за погодженням з радою навчального закладу. До складу  конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою  конкурсної  комісії є директор НВК або його заступник.    

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із  загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора НВК.    

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора НВК,  табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи.     Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу НВК, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична   картка дитини встановленого зразка.     

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.    

2.9. Не  дозволяється  вимагати  від  учнів  характеристик  з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.      

2.10. Адміністрація  НВК встановила пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, а саме: при рівних результатах конкурсних випробувань при вступі до гімназії перевага надається цим категоріям дітей.      

3. Проведення конкурсу     

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу,  проводиться у терміни, визначені НВК, до заповнення вільних місць, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року  у формі співбесіди .    

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу НВК включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.     Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічними службами, та затверджує директор НВК за погодженням з відділом освіти Індустріальної районної у місті ради.     Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад  обсяг державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.    

3.3. Чисельність  педагогічної  комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу НВК, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.     

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають НВК (українська мова, математика), у письмовій формі (тестування, письмова робота).     Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість  конкурсних  випробувань (не більше двох) з урахуванням співбесіди.     

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, у письмовій формі (тестування, письмова робота):

  • з української мови;
  • з математики.

     Адміністрація самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.Приймання учнів до гімназії того самого типу або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.      

3.6 Співбесіда як один  з  видів  конкурсних  випробувань  з учнями,  які вступають до гімназії передбачає виконання  спеціальних   діагностичних   завдань   для   виявлення здібностей  і  нахилів  дитини,  рівня  її  інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації НВК розробляє конкурсна комісія на основі  матеріалів,  запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами),  та  затверджує   директор   НВК № 138   за  погодженням з відділом освіти Індустріальної районної у місті ради.     

3.7. Білети,  тексти  диктантів,  варіанти  письмових завдань (тестів),  теми творчих робіт для  конкурсних  випробувань,  зміст яких    має    відповідати    навчальним    програмам    середньої загальноосвітньої   школи   відповідного   класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються  директором  НВК  за  погодженням з відділом освіти Індустріальної районної у місті ради.Можливе часткове використання творчих завдань.   3.8. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.    

3.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК  в  запечатаному  конверті,  що  його  відкриває  в   день випробування  голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.    

3.10. Для проведення  конкурсного  випробування  у  письмовій формі  вступникам видається папір зі штампом НВК.Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.11. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом НВК для підготовки для відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).    

3.12. Обсяг  і  тривалість  написання  вступниками  письмових робіт,    інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної  вікової групи окремо.    

3.13. Письмові   роботи   учасників  конкурсу  та  аркуші  із записами,  зробленими вступниками  під  час  підготовки  до  усної відповіді, зберігаються у НВК протягом року. Місце їх зберігання визначає директор НВК.    

3.14. Результати  конкурсних  випробувань   (у   тому   числі співбесіди)   оформляються   у   вигляді  протоколів  (додаток  2)  відповідної комісії,  які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.     

 3.15. Результати письмового випробування оголошуються не  пізніше  ніж  через  один  день  після  його проведення.  Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.      

3.16. Учасники міжнародних  олімпіад,  конкурсів,  спортивних змагань,   призери   та   учасники  III-IV  етапів  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  а  також  учасники   II   та   III   етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного  року  звільняються  від  конкурсного   випробування   з відповідного  предмета.  У  такому  разі  учневі  виставляється до протоколу максимальна кількість балів.     

3.17. Учні-випускники  9-х  класів,   які   за   результатами навчання  отримали  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,  звільняються  від  одного   випробування   (на   вибір вступника)  з  виставленням  до  протоколу  максимальної кількості балів.    

3.18. З категоріями учнів,  зазначеними в пунктах  3.16-3.17, допускається  проведення  тільки одного випробування - співбесіди. Якщо  за  результатами  співбесіди  учень  не  підтверджує своїх попередніх  досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.    

3.19. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається  право  участі  в  повторних  конкурсних  випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК.    

3.20. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не допускаються.  

4. Порядок зарахування     

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК наказом директора на підставі рішення конкурсної  комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.    

4.2. До  НВК подаються такі документи:  копія свідоцтва  про  народження,  особова  справа,  медична картка (довідка) встановленого зразка.    

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів  конкурсу і розглядається  протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються НВК  за погодженням з  відділом освіти Індустріальної районної ради. Проведення  додаткових  випробувань  під  час розгляду апеляції забороняється.    

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Індустріальної районної ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.    

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії,  продовжують  навчання  у  закладі,   де   вони навчалися до участі в конкурсі.  Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.     4.6. Учні,  які  зараховані  до НВК, але не приступили  до  занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з НВК. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.    

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для  зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та  інші  відповідні документи)  не  пізніше  ніж  протягом  5  днів  після  закінчення конкурсу в цьому закладі.   

5. Контроль за проведенням конкурсу     

5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.    

 5.2. При порушенні НВК вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та даних Правил конкурсного приймання, розроблених НВК, рішенням  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради результати конкурсу  визнаються  недійсними.  У  такому разі управління освіти департаменту гуманітанрної політики Дніпровської міської ради ,  що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.