Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Моніторинг якості освіти

Положення

про внутрішній моніторинг у

комунальному закладі освіти

«Навчально-виховний комплекс № 138

«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія»

Дніпровської міської ради

 

1.  Загальні положення

 

1.1. Положення про внутрішній моніторинг у навчально-виховному комплексі № 138 (далі - Положення ) розроблено у відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Указу Президента України №1013/2005 від 04.07.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України №1095 від 25.08.2004 р. “Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”, №1312 від 31.12.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти” та спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удосконалення діяльності закладу.

1.2. Положення поширюється на всіх працівників навчально-виховного комплексу № 138 та учасників навчально-виховного процесу (далі – НВП).

1.3. Внутрішній моніторинг діяльності закладу є складовою частиною системи освітнього моніторингу, яка передбачає збирання, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг закладом та ефективності функціонування освітньої галузі в цілому.

1.4. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу, а також обов’язки керівників щодо забезпечення системного підходу до організації збору, збереження, обробки і розповсюдження інформації.

1.5. Положення узгоджується з методичною радою та профспілковим комітетом закладу, затверджується на засіданні педагогічної ради школи.

1.6. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань організації навчально-виховного процесу та цим Положенням.

 

2.  Завдання, мета та напрями моніторингу

 

2.1. Основними завданнями моніторингу є:

-       визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої соціалізації;

-       сприяння підвищенню якості ЗСО;

-       вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя, результатами роботи педагогів, рівнем соціального захисту, моральними цінностями, потребами особистості та держави;

-       оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, ресурсного забезпечення навчального закладу;

-       створення необхідних умов для творчої діяльності учасників НВП, реалізації особистісно орієнтованої системи освіти, адаптованої до рівнів і особливостей розвитку учнів;

-       впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти та форми організації НВП.

2.2. Мета внутрішнього моніторингу:

-       визначення результативності навчання та виховання учнів;

-       перевірка відповідності змісту освіти сучасним вимогам суспільства;

-       визначення ефективності використання ресурсів;

-       створення сприятливих умов для виявлення і підготовки здібної та обдарованої молоді;

-       виявлення та підтримка творчих педагогів, підняття їх престижу;

-       удосконалення педагогічних технологій;

-       проведення порівняльного аналізу діяльності класних колективів, учнів та встановлення рейтингу;

-       удосконалення діяльності навчального закладу, вироблення та коригування управлінських рішень;

-       планування та прогнозування розвитку навчального закладу;

-       визначення позитивного іміджу, престижності та конкуренто-спроможності навчального закладу.

2.3. Напрями моніторингу:

-       діагностичний моніторинг (визначення рівня академічних навичок учнів незалежно від їх особистості);

-       моніторинг діяльності (включає заміри “входу” і “виходу “системи);

-       статичний моніторинг (надає можливість одночасно зняти показники за одним або кількома напрямами діяльності школи, порівняти отриманий результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити аналіз і прийняти управлінське рішення);

-       динамічний моніторинг (багаторазовий замір певних характеристик під час всього циклу діяльності);

-       психологічний моніторинг (постійне відстеження певних особливостей у ході навчальної діяльності);

-       внутрішній моніторинг ефективності (спостереження за динамікою становлення колективу, прогнозування проблем, які можуть з’явитися у майбутньому);

-       педагогічний моніторинг (супровідний контроль та поточне коригування взаємодії вчителя й учня в організації і здійснення НВП);

-       освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого процесу в освіті );

-       учнівський моніторинг (комплекс психолого-педагогічних процедур, які супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють виробленню нової інформації, необхідної для спрямування дій на досягнення навчальної мети);

-       моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне відстеження досягнення державних вимог підготовки учнів за основними навчальними дисциплінами);

-       змістовний (особистісно орієнтований) моніторинг (динаміка особистісного розвитку);

-       моніторинг результативності НВП (показує загальну картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання і визначає напрями, які потребують більш детального дослідження).

2.4. Складові моніторингу:

-       чітке визначення об’єкта дослідження;

-       задання параметрів розвитку об’єкта;

-       критерії оцінювання параметрів;

-       технології проведення досліджень;

-       науково-методичні матеріали, які спрямовані на отримання кінцевого результату.

2.5. Вимоги щодо здійснення ефективного внутрішнього моніторингу:

-       вимірність і застосування стандартів і норм ( вони повинні бути якісно й кількісно визначені, придатні для практичного використання);

-       можливість та реальність дотримання і виконання ( узгодженість з можливостями, врахування її складових частин або елементів);

-       наявність інструментарію;

-       використання досвіду та спирання на аналіз поточного стану діяльності навчального закладу;

-       наявність технологій інтерпретації фактичних результатів діяльності;

-       попередження абсолютизації й перебільшення ролі різних нормативних вимог.

2.6. Критерії щодо здійснення внутрішнього моніторингу:

-       об’єктивність з метою максимального уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для всіх учасників НВП;

-       валідність для повної і всебічної відповідальності пропонованих контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру та оцінки, можливість підтвердження позитивних і негативних результатів, які отримуються різними способами контролю;

-       надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який проводять інші особи;

-       врахування психолого-педагогічних особливостей передбачає диференціацію контрольних та діагностичних завдань;

-       систематичність у проведенні етапів і видів досліджень у певній послідовності та за відповідною системою;

-       гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.

2.7. Результати моніторингу мають тільки стимулюючий характер для змін певної діяльності.

 

3.  Порядок проведення моніторингу

 

3.1. Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на голову методичної ради школи.

3.2. Робота з проведення внутрішнього моніторингу здійснюється методичною радою школи.

3.3. Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на адміністрацію школи.

3.4. Педагог має можливість обрати один із запропонованих видів моніторингу.

3.5. Моніторингові дослідження вчитель координує та узгоджує з керівником методичного об’єднання, головою методичної ради, адміністрацією школи.

3.6. Для проведення моніторингових досліджень використовуються тільки затверджені технології (інструментарії).

3.7. Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні (п. 2.6.) протягом всієї своєї діяльності.

3.8. Керівник методичного об’єднання несе відповідальність (згідно п. 2.6. даного Положення) за дотримання критеріїв здійснення моніторингу на рівні свого методичного об’єднання.

3.9. Результати моніторингових досліджень педагогів узагальнюються за формою, затвердженою методичною радою та погодженою методичним об‘єднанням.

3.10. Узагальнення моніторингових досліджень на рівні школи проводить методична рада.

3.11. Аналіз та обговорення підсумків моніторингових досліджень проводиться щороку на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, методичної та педагогічної рад школи.

3.12. Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом року, а  підсумкові - протягом навчання учнів, з якими проводився моніторинг.

3.13. Моніторингові дослідження можуть проводитися з учнями, педагогічними працівниками школи, за згодою Ради школи – з батьками та громадськістю.

3.14. Моніторинг може проводитись як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.

3.15. Проведення моніторингових досліджень здійснюється у 3 етапи:

І етап - підготовчий, передбачає постановку мети, визначення об’єкта спостереження, встановлення термінів проведення моніторингу, вивчення відповідної літератури, підбір інструментарію.

ІІ етап - практичний: збір інформації через проведення співбесід, тестувань, анкетувань, відвідування уроків, проведення контрольних, тестових робіт, позакласних заходів.

ІІІ етап – аналітичний: аналіз і систематизація інформації, розробка рекомендацій та пропозицій, формування висновків.

 

4.  Відповідальність щодо здійснення внутрішнього моніторингу

 

4.1. Відповідальність за організацію роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на методичну раду навчального закладу.

4.2. Методична рада школи:

-       забезпечує виконання покладених на неї завдань з питань здійснення внутрішнього моніторингу відповідно до Законів України “Про освіту”,  “Про загальну середню освіту“, нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу, проводить внутрішній моніторинг, координує і контролює діяльність щодо забезпечення об’єктивності, валідності, надійності, врахування психолого-педагогічних особливостей, систематичності, гуманістичної спрямованості;

-       проводить єдину науково-методичну політику з питань здійснення внутрішнього моніторингу, впровадження нових технологій діагностування, направлених на забезпечення синхронності процесів спостереження,  замірювання, отримання на цій основі знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням та прийняттям відповідного управлінського рішення;

-       розробляє систему здійснення внутрішнього моніторингу, яка безпосередньо підпорядковується педагогічній раді;

-       забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування попередніх методик щодо здійснення внутрішнього моніторингу, здійснює контроль за їх виконанням;

-       забезпечує функціонування системи внутрішнього моніторингу в школі;

-       веде облік моніторингових досліджень;

-       організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань здійснення моніторингових досліджень;

-       організовує і проводить наради, конференції, семінари, виставки з питань моніторингу;

-       здійснює постійний зв’язок з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, міським методичним Центром, районною методичною службою з питань моніторингових досліджень;

-       бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингових досліджень.

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138

„ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

01.09.2021

м. Дніпро

№ 01-06/46

 

Про організацію моніторингових

досліджень освітньої системи

 

         Згідно річного плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік, з метою отримання інформація про рівень якості роботи школи, досягнень та проблем, вивчення стану ідейно-наукового і методичного рівня окремих навчальних предметів, професійного рівня вчителів у викладанні цих предметів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів

 

Н А К А З У Ю:

 

  1. Провести моніторингові дослідження навчально-виховного процесу за напрямками:
    1. Контрольні зрізи знань з предметів:

- Математика в 6, 8, 11 класах

Наказ, вересень. Лозова Т.Г.

- Українська мова в 6, 9,11 класах

Наказ, вересень. Якубова А.І.

- Математика в 6, 8, 11 класах.

Наказ, грудень. Лозова Т.Г.

- Українська мова в 6, 9, 11 класах.

Наказ, грудень. Якубова А.І.

- Математика в 5, 6 класах.

Наказ, січень. Лозова Т.Г.

- Математика в 8 класах.

Наказ, лютий. Лозова Т.Г.

- Математика в 6, 8, 11  класах.

Наказ, квітень. Лозова Т.Г.

- Українська мова в 6, 9, 11 класах.

Наказ, квітень. Якубова А.І.

- Підсумкові контрольні роботи з усіх предметів.

Лозова Т.Г., Якубова А.І.

  1. Управлінський моніторинг:

- Про виконання навчальних планів і програм

Наказ, грудень, травень. Заступники директора.

- Атестація вчителів: рівень якості роботи вчителів, які атестуються в 2022 році.

Наказ, березень. Якубова А.І.

- Моніторинг професійної компетентності вчителів

Наказ, квітень. Якубова А.І.

- Про підсумки методичної роботи.

Наказ, травень. Якубова А.І.

  1. Моніторинг супровід інноваційної діяльності:

- Моніторинг якості роботи вчителів

Засідання методичної ради, квітень. Якубова А.І.

- Участь у науково-дослідницькій діяльності учнів старшої школи.

Наказ, травень. Молочний В.В.

  1. На підставі зібраних матеріалів, узагальнених наказів:

- Розробити науково обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування і розвитку школи, удосконалення педагогічних засобів.

Травень, адміністрація

- Спланувати шляхи удосконалення діяльності школи навчально-виховного процесу для психолого-педагогічного супроводження формування гармонійно досконалої особистості учня в системі загальноосвітнього навчального закладу на майбутній 2021-2022 навчальний рік.

Травень, члени методичної ради.

  1. Координацію за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Якубову А.І., контроль залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор НВК №138                                                                    О.М. Івашина