Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Статут КЗО "НВК №138" ДМР

 
Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 138 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпропетровської міської ради, зареєстрованого із змінами 14.07.2004 р., № запису 12241200000004406, перереєстрованого із змінами та доповненнями 30.11.2005 р., № запису 12241050001004406, перереєстрованого із змінами та доповненнями 25.11.2009 р., № запису 12241050003004406, ідентифікаційний код 33274387.
 
 
І. Загальні положення
 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (І ступінь – початкова школа, ІІ-ІІІ ступені – гімназія – основна та старша школа), зареєстрований із змінами 14.07.2004 р., № запису 12241200000004406, перереєстрований із змінами та доповненнями 30.11.2005 р., № запису 12241050001004406, перереєстрований із змінами та доповненнями 25.11.2009 р., № запису 12241050003004406, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, 29, т. (056) 724-02-30.
1.3. Скорочена назва КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: НВК № 138.
1.4. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   (далі – НВК) є юридичною особою, має печатку, штамп, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
1.5. Власником НВК є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. НВК здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
1.6. Головною метою діяльності НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.7. Головними завданнями НВК є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань. 
1.8. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, Положенням про навчально-виховний комплекс, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 306 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.
1.9. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.
1.10. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.11. У НВК визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року № 251) і згідно з чинним законодавством запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів та профілі навчання: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, філологічного, технологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів, універсальний. 
1.12. НВК має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- проводити оздоровлення учнів на базі НВК;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів згідно із законодавством про працю.
1.13. У НВК створюються та функціонують: методична рада, методичні комісії вчителів (української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, іноземної мови, історії та правознавства, математики та фізики, природничих наук, трудового навчання та ОТМ, фізичного виховання і захисту Вітчизни, початкових класів, класних керівників), творчі групи, школа вищої педагогічної майстерності, психолого-педагогічний семінар, школа молодого вчителя.
1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються комунальним закладом «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9».
1.15. Харчування учнів забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.
1.16. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 
 
ІІ. Організація навчально-виховного процесу
 
2.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів та плану розвитку навчального закладу.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою НВК, погоджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план погоджується радою НВК і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
У вигляді додатків до робочого плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. НВК здійснює навчально-виховний процес за денною, індивідуальною, інклюзивною, екстернатною формами навчання.
2.5. Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документу про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
Прийом дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі. Умови конкурсу розробляються дирекцією НВК відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 № 389. 
Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
Мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.
2.6. У навчальному закладі І ступеня за бажанням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженого дня.
Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Визначається такий режим роботи груп подовженого дня: 1200-1800.
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються НВК у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на два семестри.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю НВК запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у НВК становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та територіальними установами Держпродспоживслужби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою НВК і затверджується директором.
Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – одинадцятому (дванадцятому) класах за загальноприйнятою системою оцінювання (рішення педагогічної ради НВК).
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів НВК визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 року № 924/27369.
Згідно з Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762, зареєстрований Мін’юстом 30.07.2015 року № 924/27369) учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються з гімназії, та за сприяння відділу освіти Індустріальної районної у місті ради переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче достатнього рівня з української мови, читання, математики та предмета відповідно до профілю навчання.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 року № 1547 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.02.2015 року  № 157/26602.
2.18. Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні НВК – атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка та стипендія за рахунок додаткових джерел фінансування.
 
 
ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу
 
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:
- учні;
- керівники;
- педагогічні працівники;
- психолог, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право на: 
- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
- доступ до інформації з усіх галузей знань; участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права, принижують їх честь, гідність;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; 
- дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками НВК є особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, високий рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують високу результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;
- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти зростанню іміджу НВК;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.
3.9. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК;
- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.13. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
- сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.14. Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватися Статуту НВК, виконувати накази та розпорядження керівника НВК, рішення органів громадського самоврядування;
- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
 
 
ІV. Управління НВК
 
4.1. Управління НВК здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.
Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор НВК та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників НВК – зборами трудового колективу;
- учнів НВК другого-третього ступеня – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: працівники    НВК – одна третина від загальної кількості, учні – одна третина від загальної кількості, батьки і представники громадськості – одна третина від загальної кількості делегатів.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, власник.
Загальні збори:
- обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голови ради НВК;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;
- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;
- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами діє рада НВК.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;
- розширення колегіальних форм управління НВК;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- створення належного педагогічного клімату в НВК;
- формування навичок здорового способу життя;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада НВК діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, власника, а також членів ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.
4.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається зі складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада НВК:
- організовує виконання рішень загальних зборів НВК;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;
- затверджує режим роботи НВК;
- сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її  доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які  перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи; склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; 
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загально обов’язкового навчання;
- запобігання дитячої бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню випускників НВК;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та НВК.
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом  голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника НВК.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рад інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
- скликає і координує роботу піклувальної ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
- залучати додаткові джерела фінансування НВК;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;
- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню в встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, яки їх замінюють, представники учнівського самоврядування;
- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству України.
4.6. Директор НВК:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників НВК;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК, затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за  письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У НВК створюється постійно діючій колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор НВК.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний  процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 
 
V. Матеріально-технічна база
 
5.1. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі НВК.
5.2. Майно НВК належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту НВК та укладених нею угод.
5.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
5.6. НВК має у користуванні земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, згідно з технічним паспортом.
 
 
VІ. Фінансово-господарська діяльність
 
6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:
- майно власника;
- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- кошти, отриманні за надання освітніх послуг згідно з чинним законодавством.
6.3. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.4. НВК є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників та членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.5. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований НВК. За рішенням власника НВК бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.
6.7. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до чинного законодавства.
 
 
VІІ. Міжнародне співробітництво
 
7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 
 
VІІІ. Контроль за діяльністю НВК
 
8.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її власником відповідно до законодавства.

 

ІХ. Припинення НВК
 
9.1. Припинення НВК здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення) – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.
9.2. У разі припинення НВК (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача його активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
9.3. Ліквідація НВК проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.
9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначення НВК.